ПОЛИТИКИ
Вашите отзиви,мнения, коментари,препоръки както и заявка за включване може да направите на info@elitcom.net
Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на ични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламент (ЕС) 2016/679"). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното и съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.elitcom.net Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва предплатени и/или абонаментни електронни съобщителни услуги, предоставяни от БО КАБЕЛ ООД.
поверителност поверителност
Политики за поверителност вижте тук: