ОБЩИ УСЛОВИЯ
общи условия общи условия
за взаимоотношенията с крайните потребители на „Елитком” ООД, предоставящо електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на достъп до Интернет на територията на Република България
Вашите отзиви,мнения, коментари,препоръки както и заявка за включване може да направите на info@elitcom.net
пълният текст на “Общи условия” - интернет.